RODO

Informacja dotycząca PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W “NIVISS” PHP SP. Z O.O. SP. K.

Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez “NIVISS” PHP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni (81-577) przy Rdestowa 53D – pełniącego w zakresie niżej opisanym rolę administratora Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”, NIVISS”) w sposób prosty, zwięzły i przejrzysty. Zestaw podanych tu do Państwa wiadomości informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

W celu zagwarantowaniu pełnej ochrony Państwa danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących Państwu prawach NIVISS udostępnia Państwu adres e-mail, pod którym będę się Państwo mogli skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się u Państwa pytań, wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych: info@niviss.com.

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia żadnych działań po Państwa stronie.

 

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

NIVISS przetwarza dane osobowe przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej Państwa z NIVISS, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo NIVISS może również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Niekiedy NIVISS dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cele, w których NIVISS może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

 • prawidłowe wykonanie umów z kontrahentami Spółki, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji,
 • rozliczenie umów z kontrahentami,
 • prowadzenie ewentualnych czynności windykacyjnych oraz prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na terenie siedziby Administratora.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zawarcia, a także świadczenia dla Państwa usług. W zakresie celów wynikających z obowiązków prawnych, zebranie danych przez NIVISS jest wymogiem ustawowym. NIVISS przetwarza zebrane od Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wymienionych tu celów.

Zgoda może być przez Państwa w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

 

Odbiorcy danych osobowych:

W toku normalnego prowadzenia działalności NIVISS może przekazywać Państwa dane osobowe do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy okazuje się to niezbędne w procesach biznesowych, zapewnieniu wysokiej jakości świadczenia usług, a także spełnienia ciążących na NIVISS obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje następujące kategorie odbiorców danych:

 • dostawców usług zaopatrujących NIVISS w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające sprawne funkcjonowanie oraz zarządzanie organizacją NIVISS (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zajmującym się ochroną fizyczną obiektu mieszczącego siedzibę Spółki, firmom kurierskim i pocztowym);
 • kontrahentów Spółki, którym Państwa dane mogą zostać przekazane na potrzeby realizacji zawartych umów, w celach identyfikacyjnych i kontaktowych;
 • dostawców usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, podatkowych, rachunkowych oraz wspierających NIVISS w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

 

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych
w niniejszej informacji powyżej tzn. przez okres realizacji umowy łączącej NIVISS z Państwem/świadczenia usług, a po jej wygaśnięciu/zakończeniu świadczenia usług przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

Procesy przekazywania danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych:
Państwa dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przysługujące Państwu prawa:

W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

 • Prawo do sprostowania danych, gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne
 • Prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii oraz informacji o procesach przetwarzania
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia tych danych, które przekazali Państwo NIVISS
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez NIVISS naruszają prawo.

W razie skorzystania z jednego z przysługujących Państwu praw, NIVISS dołoży wszelkich starań i podejmie niezbędne działania w celu ich realizacji.

 

Postanowienia końcowe:

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja pomogła Państwu zapoznać się i zrozumieć procesy przetwarzania danych osobowych przez NIVISS. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa i najlepszymi standardami, gwarantującymi ochronę Państwa prywatności, praw i wolności.

Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)