Warunki współpracy

Postanowienia ogólne
1) Aktualne warunki współpracy NIVISS są zamieszczone na stronie internetowej www.niviss.com. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszych warunkach współpracy definiują podstawy stosunków handlowych i dotyczą wszystkich umów zawartych między klientami (w tym konsumentami), a firmą NIVISS PHP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Rdestowej 53D, zwaną dalej NIVISS.
2) Stroną umów zawieranych z NIVISS może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana dalej Klientem.
3) Zmiana treści zamieszczonych warunków współpracy bezwzględnie wymaga dodatkowej pisemnej umowy między NIVISS, a Klientem, podpisanej przez pracowników upoważnionych do reprezentowania w/w podmiotów.
4) Przyjęcie warunków współpracy przez Klienta następuje poprzez zarejestrowanie się jako klient NIVISS lub podczas złożenia zamówienia i obowiązuje dla wszystkich kolejnych transakcji handlowych i umów, a ich zmiana wymaga odrębnego porozumienia.
5) NIVISS odmówi realizacji zamówień jak również jakichkolwiek stosunków handlowych z podmiotami mieszczącymi się na czarnej liście , określonej przepisami prawa międzynarodowego.
6) NIVISS zastrzega sobie prawo odmowy współpracy z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi nie wypełniającymi dotychczasowych zobowiązań płatniczych względem NIVISS oraz z podmiotami umieszczonymi w rejestrach dłużników.
7) Podstawową wersją językową określającą warunki współpracy jest polska wersja językowa, natomiast pozostałe wersje służą celom informacyjnym.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1) NIVISS przyjmuje zamówienia składane poprzez sklep internetowy www.shop.niviss.com , formularz kontaktowy, e-mail ( orders@niviss.com ) oraz fax (+48 586224766) 24h/7dni.
2) NIVISS udziela konsultacji telefonicznych w związku ze złożonymi zamówieniami, w celach informacyjnych oraz pomocy technicznej (tel. +48 58 781 3399) w godzinach 8:00 -17:00 CET.
3) Złożenie zamówienia przez Klienta nie wiąże firmy NIVISS i wymaga potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
4) NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego, błędnego bądź nieczytelnego złożenia zamówienia.
5) Istnieje możliwość składania zamówień ramowych oraz ustalania realizacji zamówień na określone przyszłe terminy.
6) Towary powinny być zamawiane w ilościach stanowiących wielokrotność jednostki miary określonej dla danej grupy produktów.
7) Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 30 netto.
8) Złożenie zamówienia na produkt opracowywany wyłącznie pod danego klienta na specjalne zamówienie, wymaga zawarcia dodatkowej specjalnej umowy handlowej.

CENY
1) Aktualne ceny oferowanych produktów publikowane są na stronie internetowej www.niviss.com . NIVISS zastrzega sobie prawo do systematycznej zmiany prezentowanych cen.
2) Obowiązującą ceną przy sprzedaży on-line jest cena prezentowana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia.
3) W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup towaru, obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma. Cena wskazana na fakturze pro forma obowiązuje wyłącznie do ostatniego dnia terminu płatności wskazanego na tej fakturze.
4) Ceny wyrażone są w następujących walutach: PLN, EUR i USD
5) Dla Klientów wewnątrzunijnych rejestrujących się jako płatnicy podatku VAT oraz dla klientów spoza Unii Europejskiej – ceny w serwisie internetowym są cenami netto (bez podatku VAT).
W przypadku zarejestrowania się jako osoba fizyczna, bądź podmiot nie będący płatnikiem VAT – ceny prezentowane w serwisie internetowym są cenami brutto (zawierają polski podatek VAT wynoszący 23%).
6) Ceny nigdy nie zawierają kosztów transportu i cła. Podstawowe warunki dostawy: EXW Gdynia.
7) Prawo własności za towar zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty należności.
8) Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania cen, uzyskiwania stałych wysokich rabatów dla większych lub powtarzalnych zamówień.
W przypadku specjalnych uzgodnień handlowych, wiążąca jest cena zawarta w aktualnej, złożonej pisemnie ofercie handlowej przez upoważnionego pracownika NIVISS.
9) Dla stałych klientów NIVISS oferuje specjalny program lojalnościowy NIVISS nPartner.

DOKUMENTY SPRZEDAŻY
1) Faktura VAT netto (zawierająca ceny towarów netto – bez podatku VAT) wystawiana jest dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, posiadających osobowość prawną oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną tj. płatnikom VAT z UE oraz dla klientów spoza Unii Europejskiej. NIVISS rezerwuje sobie prawo do weryfikacji dokumentów poświadczających bycie płatnikiem VAT lub też potwierdzenia aktywności numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie UE. http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=PL
2) Klienci z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. W przypadku nie dostarczenia do firmy NIVISS potwierdzonego numeru VAT, nieważności numeru w dniu transakcji, a także braku potwierdzenia otrzymania towaru, Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
Klient zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy do firmy NIVISS potwierdzenia wywozu towaru do innego kraju Unii Europejskiej. 3) Klienci spoza Unii Europejskiej otrzymują oprócz faktury VAT, także dokument celny EAD zawierający numer MRN. Kod ten należy podać na granicy Unii Europejskiej. Jeśli towar nie opuści granicy celnej Unii Europejskiej w ciągu 150 dni od wystawienia dokumentu EAD lub przekroczenie granicy nie zostanie potwierdzone przez graniczny Urząd Celny, Klienci zostaną obciążeni podatkiem od towarów i usług ( VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
4) Faktura VAT brutto (zawierająca ceny towarów brutto –zawierająca 23% podatek VAT) wystawiana jest dlaklientów indywidualnych oraz podmiotów nie będących płatnikami VAT.
5) Faktury VAT mogą być wystawione w następujących walutach: PLN, USD, EUR.

PŁATNOŚCI
1. NIVISS umożliwia dokonanie płatności za pomocą przelewu bankowego, e-płatności (płatność kartą kredytową, system pay-pal), gotówką w siedzibie firmy.
2. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga uzyskania akceptacji Działu Księgowego firmy NIVISS oraz przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych.
3. NIVISS zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wstrzymania wysyłki towaru, w przypadku zalegania przez Klienta z płatnościami lub nieterminowego realizowania płatności, jak również uzasadnionych wątpliwości co do sytuacji finansowej klienta.
4. NIVISS zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Klienta.
5. Płatności można dokonywać w EUR, USD lub PLN na następujące numery kont:
CITI BANK SWIFT: CITIPLPX
Płatności w USD: 21103011170000000089313015
Płatności w PLN: 43103011170000000089313007
Płatności w EUR: 96103011170000000089313023

e-PŁATNOŚCI
W przypadku wybrania opcji e-płatności Klient otrzyma wiadomość e-mail informującą o spakowaniu towaru i zawierającą link aktywacyjny do wykonania płatności on-line.
System autoryzacji eCard dla płatności kartą kredytową gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji on-line – zapewnieją to metoda autoryzacji 3D Secure oraz 128-bitowy protokół SSL (Secure Sockets Layer). Sysytem nie ujawnia Sprzedawcy numeru karty kredytowej Klienta.
Bezpieczeństwo podczas płatności przelewem bankowym zapewnia 128-bitowy protokół SSL oraz system autoryzacji określony przez bank Klienta (login, hasło, kod jednorazowy). Podczas przelewania środków Klient zalogowany jest na stronie swojego banku.

DOSTARCZANIE ZAMÓWIONYCH TOWARÓW
1. Koszt wysyłki towaru pokrywa Klient, chyba że z ustaleń między stronami wynikają inne warunki dostawy.
2. Wysyłki nadawane są z siedziby firmy NIVISS w Gdyni na warunkach EXW Gdynia.
3. Wysokość kosztów przeszyłki zależy od wagi oraz od gabarytów paczki oraz kraju przeznaczenia, a także wybranej firmy spedycyjnej.
4. Zryczałtowane koszty przesyłki towaru doliczone są do faktury i wynoszą odpowiednio 9.9 Euro dla przesyłek do 10kg na terenie całej Unii Europejskiej oraz 11.99 PLN dla przesyłek do 30kg na terenie Polski. Koszt przesyłek pozaunijnych oraz o większej wadze lub niestandardowych gabarytach wymaga uzgodnienia z Działem Sprzedaży.
5. NIVISS wysyła towary na terenie Unii Europejskiej za pomocą firmy kurierskiej UPS. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wysyłki towaru za pomocą innej firmy kurierskiej. Koszty takiej przesyłki nie są dodawane do faktury i ponosi je Klient we własnym zakresie. Dostawy pozaunijne wymagają dodatkowego uzgodnienia formy wysyłki.
6. NIVISS dokłada starań, aby wysyłka zamówień złożonych do godziny 12.00 CET dla towarów znajdujących się na składach magazynowych, nastąpiła tego samego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach (spiętrzenie wysyłek w magazynie, duża ilość pozycji w zamówieniu) termin realizacji może zostać wydłużony do 2-5 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia składu, dział handlowy poinformuje Klienta o spodziewanym terminie dostawy brakującego asortymentu.
7. Podawane terminy dostaw są jedynie terminami orientacyjnymi, chyba że na dostawę danego towaru została zawarta między firmą NIVISS, a Klientem odrębna umowa, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie. Firma NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z opóźnienia realizacji zamówienia, dostarczenia elementów o parametrach innych niż prezentowanych na stronach internetowych lub w katalogu , jak i niepełnej dostawy zamówionej ilości towaru. Nie jest odpowiedzialna za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie.
8. Możliwy jest osobisty odbiór towaru w siedzibie firmy w Gdyni (Polska) przy ulicy Rdestowej 53D w godz. 8.00 – 17.00.

GWARANCJA,PROCEDURA REKLAMACYJNA i OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Towary sprzedawane przez firmę NIVISS są wysokiej jakości, pochodzące od renomowanych i sprawdzonych producentów. Stosowane procedury składowania, pakowania, zapewniają im właściwą ochronę przed uszkodzeniami elektrostatycznymi, jak i mechanicznymi.
2. Wszystkie dostarczane produkty są zgodne z dyrektywą RoHS.
3. Sprzedawany towar objęty jest standardowo 12 miesięczną gwarancją. Specjalnie oznaczone, wybrane produkty z oferty handlowej objęte są dłuższym okresem gwarancji, określonym w ofertach handlowych.
Jeżeli do produktu dołączono dodatkową gwarancję, jej postanowienia są obowiązujące.
4. Wszelkie reklamacje – w tym dotyczące jakości sprzedawanych przez firmę NIVISS produktów, niezgodności między stanem faktycznym, a fakturą, jak również różnice ilościowe, prosimy zgłaszać wyłącznie poprzez aktywny formularz RMA umieszczony na stronie www.shop.niviss.com.
5. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny zgłoszenia, wskazanie dokumentu zakupu oraz oczekiwany sposób jej załatwienia (patrz pkt VII 6).
6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i zwrotu objętego reklamacją towaru (jeżeli NIVISS uzna, że zbadanie towaru jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji), następuje sprawdzanie i badanie zasadności danej reklamacji. Procedura ta może wymagać dodatkowych konsultacji z producentami podzespołów lub produktów. W przypadku uznania reklamacji możliwy jest wyłącznie zwrot pieniędzy, kompensata z bieżącymi należnościami lub wymiana towaru na wolny od wad.
7. Zwrotów wadliwych lub omyłkowo dostarczonych produktów należy dokonać wyłącznie po uzyskaniu zgody ze strony NIVISS. irma NIVISS, uznając reklamację, nada numer RMA, który należy umieścić na przesyłce. Jednocześnie wskaże firmę kurierską, która odbierze towar na swój koszt lub w przypadku błędnego zamówienia na koszt nadawcy. Do czasu otrzymania numeru RMA tj. zgody na zwrot towaru, prosimy o nie odsyłanie towaru. Przesyłki bez numeru RMA zostaną zwrócone na koszt nadawcy.
8. Podstawą do zwrotu może być także dostarczenie przez firmę NIVISS produktów o znacząco innych parametrach niż opisane na stronie internetowej.
9. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
10. W przypadku otrzymania przesyłki w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne wynikłe podczas transportu, należy dopilnować sporządzenia w obecności kuriera protokołu opisującego zniszczenie. Protokół podpisany przez przewoźnika jest niezbędny, jako podstawa reklamacji.
11. Reklamacje Klientów nie prowadzących działalności gospodarczej i będących w świetle prawa konsumentami, rozpoznawane są zgodnie z przepisami prawa polskiego: ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz.1176 z późn. zm.).
Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru bez jakichkolwiek dodatkowych opłat i podania przyczyny zwrotu. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu z kopią dokumentów zakupu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
12. Odpowiedzialność firmy NIVISS za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
13. Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez firmę NIVISS produktów lub sposobu obsługi prosimy zgłaszać na email quality@niviss.com.
14. Firma NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnienia realizacji zamówienia, dostarczenia elementów o parametrach innych niż prezentowanych na stronach internetowych lub w katalogu, zmiany ceny, niedostarczenia produktu, jak i niepełnej dostawy zamówionej ilości towaru. Nie jest odpowiedzialna za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy na dostawę danego towaru została zawarta między firmą NIVISS, a Klientem odrębna umowa, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
15. NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane niewłaściwą eksploatacją, czy też przekroczeniem dopuszczalnych parametrów technicznych przez Klienta. Odpowiedzialność gwarancyjna firmy NIVISS ogranicza się tylko i wyłącznie do wad samych elementów składowych lub produktów dostarczonych przez NIVISS. Za poprawność i niezawodność działania całości instalacji lub produktu finalnego Klienta, firma NIVISS nie ponosi odpowiedzialności.
16. NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia zakupionych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
17. NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionych produktów.
18. NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu, lub innych materiałów reklamowych, jak również błędy w dokumentacji technicznej dostępnej na stronie internetowej.
19. Oferta przedstawiona na stronach internetowych, w tym parametry i opisy produktów, mają charakter tylko informacyjny. Dane w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń, czy odszkodowań względem firmy NIVISS. Firma NIVISS zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktów o parametrach innych niż zawarte na stronie internetowej. Zaleca się niezwłoczne sprawdzenie właściwości produktu pod kątem spełnienia wymagań Klienta, w celu zapewnienia ich prawidłowego zastosowania i użycia.
20. NIVISS nie ponosi odpowiedzialności za nie zrealizowanie zobowiązań wynikających z umów, w przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych określanych jako siła wyższa (Vis maior) tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na które firma nie ma wpływu, a które zaistniały po zawarciu umowy (np. wojna, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, zamieszki, śnieżyca, strajki, zakłócenia komunikacyjne, katastrofa itp.).

PRZEPISY PRAWA
1. Warunki współpracy podlegają prawu polskiemu, a miejscem rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy NIVISS (Gdynia, Polska).
NIVISS może wystąpić także na drogę sądową przeciwko Klientowi przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Klienta lub miejsca zamieszkania Konsumenta. Wyłączone zostaje stosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
2. Warunki współpracy obowiązują do momentu opublikowania przez firmę NIVISS zmian warunków na stronie internetowej.
3. W przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawnych lub uznania przez Sąd, jakichkolwiek postanowień zamieszczonych warunków współpracy za nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, działania te nie mają wpływu na ważność pozostałych warunków współpracy, które nadal w pełni obowiązują.
4. NIVISS szczególnie dba o Klientów o statusie konsumentów bezwzględnie przestrzegając obowiązującego przepisów dotyczących zawierania umów z udziałem konsumentów, w tym w szczególności przepisów o sprzedaży konsumenckiej. Zawarte w warunkach współpracy postanowienia nie wiążą konsumentów w takim zakresie w jakim w świetle obowiązujących przepisów – byłyby one uznane za niedozwolone postanowienia umowne lub sprzeczne z obowiązującym prawem.
5. Klient nie może dokonać przelewu praw ani zobowiązań oraz wierzytelności wynikających z umowy zawartej z NIVISS bez uprzedniej pisemnej zgody NIVISS.
6. Znak towarowy i nazwa NIVISS stanowi wyłączną własność firmy NIVISS i jest zarejestrowana i zastrzeżona w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (The Office for Harmonization in the Internal Market OHIM) pod numerem 009143711.
7.NIVISS jest właścicielem praw autorskich do materiałów firmowych i promocyjnych oraz materiałów zawartych na stronie internetowej firmy, w tym zdjęć, opisów, tłumaczeń, kart katalogowych, grafik, sposobu przentacji, a w szczególności oznaczeń indywidualizujących użytych przez NIVISS. Wszelkie kopiowania materiałów technicznych i informacyjnych wymaga pisemnej zgody NIVISS.
8. Klient (Konsument) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez NIVISS w związku z realizacją umowy sprzedaży. NIVISS zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na warunkach zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. Obowiązującą podstawą prawną jest tu ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z dnia 6 lipca 2002 r. z późn. zm).

Program lojalnościowy

Program NIVISS nPartner

Dla stałych Klientów firma NIVISS oferuje specjalny program lojalnościowy, gwarantujący szereg korzyści. Lojalnym odbiorcom nadajemy status „NIVISS nPartner”, zapewniający specjalną politykę obsługi. Klientom takim gwarantujemy zawsze najniższe przedziały cenowe dostępne na naszych stronach internetowych, bez względu na zamawiane ilości produktów danego typu.Zamawiając więc nawet 1szt produktu, można otrzymać rabat jak dla największej przewidzianej na stronie internetowej ilości dla danego elementu. Przewidujemy również dedykowane negocjowane ceny na większe ilości produktów, jak również super atrakcyjne warunki cenowe opracowywanych modułów specjalnie pod Klienta.
Klient też może liczyć na specjalne wsparcie techniczne, pomoc w doborze elementów, czy też opracowania modułów LED pod jego potrzeby. Wszystkie zamówienia mają status „priorytetowy”, co znacznie przyspiesza czas wysyłki
zamówionego towaru. Zapewniamy też próbki wybranych komponentów, a nawet wysyłkę towaru na koszt firmy NIVISS.

Aby uzyskać status NIVISS nPartner należy spełnić łącznie następujące kryteria: – jednorazowe zamówienie na kwotę minimum PLN 20 000 – minimalna wartość zamówień rocznych: PLN 60 000 – terminowe regulowanie zobowiązań płatniczych – mile widziane przesłanie zdjęć aplikacji wykorzystującej produkty NIVISS, ze zgodą na ich umieszczenie na stronie internetowej firmy NIVISS.

Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)